mobilni meni javni zavod sotočje medvode
javni zavod Sotočje Medvode, občina medvode
javni zavod Sotočje Medvode, občina medvode
Javni zavod Sotočje Medvode
Šport, turizem, kultura, mladina in socialno
varstvene storitve
elektronski naslov info@zavodsotocje.si telefonska številka zavod sotočje

Pomoč družini na domu

Socialna oskrba na domu je socialnovarstvena storitev, ki je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu in v Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.


pomoč družini na domu, občina medvode

Komu je namenjena?

Namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Kdo so upravičenci?
 • osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
 • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
 • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
 • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Kakšno pomoč nudimo?
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope opravil:
 • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov
 • gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora
 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Obseg storitev pomoči na domu je po Pravilniku o standardnih in normativih socialnovarstvenih storitev omejena na 20 ur tedensko. Storitev se izvaja vse dni v tednu, v skladu z dogovorom o vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja izvajanja socialne oskrbe na domu. Obseg nudene pomoči na domu je odvisen tudi od razpoložljivih prostih terminov.

Kako do storitve?
Storitev se lahko začne na prošnjo upravičenca, zakonitega zastopnika ali pooblaščenca. Pred začetkom izvajanja storitve se opravi obisk na domu upravičenca.

Prošnjo za pomoč na domu najdete tukaj Prošnja za izvajanje pomoči na domu Kakšna je cena storitve?
Cena storitve za uporabnika:
 • ponedeljek – sobota: 6,22 evrov/uro,
 • nedelja: 8,86 evrov/uro,
 • praznik: 9,18 evrov/uro.

Če uporabnik ni sposoben plačati stroškov storitve, niti njegovi otroci ali drugi zavezanci, lahko pri Centru za socialno delo Ljubljana Šiška, Enota Medvode, prosi za oprostitev plačila.

Naš kontakt:
Od 1. januarja 2022 dalje pomoč družini na domu na območju Občine Medvode izvaja Javni zavod Sotočje Medvode. Sedež enote za socialno varstvene storitve je v prostorih Krajevne skupnosti Vaše – Goričane (Goričane 39, 1215 Medvode).

INFORMACIJ o IZVAJANJU storitve in možnosti VKLJUČITVE


Maja Rant
t 041 961 171
maja.rant@zavodsotocje.si


INFORMACIJ za UPORBANIKE pomoči na domu


Alenka Bajželj
t 041 430 014
alenka.bajzelj@zavodsotocje.si


Pokličete lahko vsak delavnik med 8.00 in 14.00.

Naše izhodišče pri izvajanju storitev socialne oskrbe na domu je, da pomagamo upravičencem, da čim dlje ostanejo v domačem okolju, ki so ga ustvarili, ga poznajo in v katerem se dobro počutijo.

Cenik - pomoč družini na domu Pravilnik - pomoč družini na domu Prošnja za izvajanje pomoči na domu
Spletno mesto uporablja piškotke. Z njimi zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Več o piškotkih Se strinjam Onemogoči piškotke