mobilni meni javni zavod sotočje medvode
javni zavod Sotočje Medvode, občina medvode
javni zavod Sotočje Medvode, občina medvode
Javni zavod Sotočje Medvode
Šport, turizem, kultura, mladina in socialno
varstvene storitve
elektronski naslov info@zavodsotocje.si telefonska številka zavod sotočje

ZPIZ pravice

Dodatka za pomoč in postrežbo

Namenjen je prejemnikom in prejemnicam pokojnine in določenim zavarovancem za poplačilo dela stroškov, nastalih zaradi trajnih sprememb v zdravstvenem stanju, zaradi katerih ne morejo zadovoljevati osnovnih življenjskih potreb in zato nujno in stalno potrebujejo tujo nego in pomoč.

Do dodatka za pomoč in postrežbo ste upravičeni, če ste:
 • upokojenec s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in potrebujete pomoč druge osebe pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
 • slepi ali slabovidni in ste zaposleni oziroma opravljate dejavnost,
 • slepi in ste zdravstveno zavarovani po drugem zavarovancu zavoda/upokojencu,
 • nepokretni in ste zaposleni ali opravljate dejavnost, primerno svojim delovnim zmožnostim,

izpolnjujete pa tudi naslednje pogoje:

Dodatek za pomoč in postrežbo vam pripada:

Pravica do dodatka za pomoč in postrežbo traja, dokler je podana potreba po njej.

Kdo lahko vloži zahtevo?
Zahtevo za priznanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo lahko poda osebni zdravnik zavarovanca, upokojenec sam ali njegov zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec, ki zahtevi priloži ustrezno medicinsko dokumentacijo, ki jo mora overiti osebni zdravnik, če ni predložena v originalu.

Kam poslati zahtevo?
Zahtevo lahko osebno oddate ali pošljete po pošti na najbližjo območno enoto zavoda ali pa jo oddate preko elektronske storitve EVLOGE ZA VSE, brez kvalificiranega digitalnega potrdila.

Kdo odloči o zahtevi do dodatka?
O upravičenosti do dodatka za pomoč in postrežbo poda izvedensko mnenje invalidska komisija. Na podlagi izvedenskega mnenja invalidske komisije zavod odloči o pravici z odločbo. Za izdajo odločbe je zakonsko določen rok štirih mesecev.

Če stranka med postopkom uveljavljanja pravice do dodatka za pomoč in postrežbo umre, lahko postopek nadaljujejo njeni pravni nasledniki.


Pokojnine

Pokojnina je redni mesečni prejemek, ki temelji na pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zagotavlja materialno in socialno varnost za primer starosti, invalidnosti ali smrti zavarovanca.
Izplačuje se od dneva izpolnitve pogojev za pokojnino, vendar največ od prvega dne naslednjega meseca in za šest mesecev nazaj.
Če zavarovanec izpolni pogoje za pridobitev pravice do dveh ali več pokojnin iz obveznega zavarovanja v Republiki Sloveniji, lahko uživa le eno od njih po lastni izbiri, razen če zakon določa drugače. Izjema je le uživanje lastne pokojnine (starostne, predčasne ali invalidske pokojnine) in dela vdovske pokojnine.

Na podlagi obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja lahko pridobite naslednje pravice, in sicer:

Starostna pokojnina
Za pridobitev pravice do starostne pokojnine morate izpolniti naslednje pogoje:
 • predpisano starost,
 • pokojninsko dobo, zavarovalno dobo ali pokojninsko dobo brez dokupa v določenem trajanju in
 • prenehanje obveznega zavarovanja.

Pogoji (splošno)
 • 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa,
 • 65 let starosti in 15 let zavarovalne dobe.

Predčasna pokojnina
Če ste dopolnili starost 60 let in 40 let pokojninske dobe, ki ne predstavlja v celoti pokojninske dobe brez dokupa, lahko uveljavite pravico do predčasne pokojnine. Pogoji za pridobitev so za ženske in moške enaki.
Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove na enak način kot starostna pokojnina, vendar pa je odmerjena pokojnina nižja, saj se za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti 65 let (velja za žensko in moškega) zmanjša za 0,3 odstotka.

Delna pokojnina
Delna pokojnina je namenjena zavarovancem za lažji prehod iz aktivnega statusa v status uživalca pokojnine. V času uživanja delne pokojnine imate hkrati dva statusa:
 • status zavarovanca in
 • uživalca pokojnine.

Do delne pokojnine so upravičeni določeni zavarovanci, ki so vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji:
 • delavci v delovnem razmerju,
 • samozaposlene osebe,
 • družbeniki (poslovodna oseba in hkrati družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zavoda ali zadruge) in
 • kmetje.

Izplačilo 40 odstotkov starostne pokojnine
Če ste vključeni v obvezno zavarovanje s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom in izpolnjujete pogoje za:
se vam bo od dneva izpolnitve pogojev, vendar največ od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve, izplačevalo 40 odstotkov starostne pokojnine, do katere bi bili upravičeni, če bi se na ta dan upokojili.

Vdovska in družinska pokojnina
Pridobitev pravice do vdovske ali družinske pokojnine je odvisna:
 • od izpolnitve splošnih pogojev na strani umrlega zavarovanca ali uživalca določenih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in
 • od izpolnitve posebnih pogojev na strani vdove ali vdovca oziroma drugega družinskega člana umrlega.

Invalidska pokojnina
Pravico do invalidske pokojnine pridobi:
 • zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost I. kategorije,
 • zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije in ni zmožen za drugo delo s polnim delovnim časom brez poklicne rehabilitacije, ta pa mu ni zagotovljena, ker je star nad 55 let,
 • zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije in ni zmožen za drugo delo s krajšim delovnim časom od polnega najmanj štiri ure dnevno brez poklicne rehabilitacije, ta pa mu ni zagotovljena, ker je star nad 50 let,
 • zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. ali III. kategorije in mu ni zagotovljena ustrezna zaposlitev, ker je dopolnil 65 let starosti.


INFORMACIJE


Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana
T: 01 474 51 00
E: informacije@zpiz.si
www.zpiz.si

Uradne ure:
Ponedeljek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
Sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
Petek: 8.00 - 13.00
Spletno mesto uporablja piškotke. Z njimi zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Več o piškotkih Se strinjam Onemogoči piškotke